Zverejnenie odmeny zástupcu starostu

Podľa zákona č.5/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. o, obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súvislosti s § 25 ods.7), obec Rudinka zverejňuje odmenu zástupcu starostu. Odmena sa určuje vo výške 10,00 Eur mesačne. Odmena sa bude vyplácať štvrťročne v bežnom výplatnom termíne po odpočítaní ,zákonných zrážok, pokiaľ sa nezmenia podmienky, za ktorých bola priznaná. V Rudinke 01. 02. 2019...
Čítaj viac
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území Dolných Kysúc

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území Dolných Kysúc

Cieľom predloženého projektu je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území obcí Dolných Kysúc. Predmetom projektu: • nákup 1515 ks kompostérov o objeme 1050 litrov pre domácnosti • nákup 45 ks kompostérov o objeme 1050 litrov na verejné priestranstvá. Obstaranie kompostérov sa realizuje s cieľom predchádzania vzniku BRKO z domácností a zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, ktoré sú vo vlastníctve obcí. Za účelom nákupu kompostérov obce zrealizovali podrobnú analýzu potreby kompostérov s ohľadom na veľkosť zelených plôch a počet členov domácností Názov projektu : Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území Dolných Kysúc Kód projektu v ITMS 2014+ : 310011L391 Miesto realizácie projektu : Dolný Vadičov, Lopušné Pažite, Ochodnica, Povina, Radoľa, Rudina, Rudinka, Rudinská, Snežnica Zmluvná výška NFP: 187 183,25 EUR Časová realizácia projektu: 2018 – 2019 Info na web - Dolné Kysuce OÚ Rudinka...
Čítaj viac