Riadne zhromaždenie ZMLaP v roku 2019

Riadne zhromaždenie ZMLaP v roku 2019

Združenie majiteľov lesov a pasienkov ,p.s. Rudinka dáva do pozornosti Oznámenie o mieste a konaní zhromaždenia. Výbor Združenia majiteľov lesov a pasienkov ,p .s. Rudinka oznamuje, že zvoláva na deň 23. marca 2019 o 15:00 hod zhromaždenie do Kultúrneho domu v Rudinke. Prezentácia účastníkov a preberanie hlasovacích lístkov bude vykonané v čase od 14:30 do 15:00 hod. Program: 1. Otvorenie a voľba pracovných komisií 2. Správa o činnosti výboru a plnení úloh PSOL 3. Správa o finančnom hospodárení, RUZ, rozdelenie zisku 4. Správa dozornej rady 5. Schvaľovanie Zmluvy o založení spoločenstva podľa zák. 110/2018 z.z. - novela 6. Diskusia 7. Schválenie uznesenia, RUZ, rozdelenia zisku 8. Záver 9. Vyplatenie podielov zo zisku, občerstvenie, voľná diskusia Vlastník podielov sa môže nechať zastupovať na základe splnomocnenia. V prípade neúčasti podielnika na zhromaždení a nedoručenia splnomocnenia bude dotyčnému zaslaná výplata podielov poštou, znížená o manipulačný poplatok 5 euro. Žiadame o maximálnu účasť, aby riadne zhromaždenie bolo uznášaniaschopné a aby mohla byť schválená ročná uzávierka účtovníctva, vyplatené podiely a zvolené riadiace orgány združenia Ing. Ján Ďurec, predseda Splnomocnenie si môžete stiahnuť tu: Splnomocnenie_2019   ...
Čítaj viac
Riadne zhromaždenie ZMLaP v roku 2018

Riadne zhromaždenie ZMLaP v roku 2018

Združenie majiteľov lesov a pasienkov ,p.s. Rudinka dáva do pozornosti Oznámenie o mieste a konaní zhromaždenia. Výbor Združenia majiteľov lesov a pasienkov ,p .s. Rudinka oznamuje, že zvoláva na deň 3. marca 2018 o 15:00 hod zhromaždenie do Kultúrneho domu v Rudinke. Prezentácia účastníkov a preberanie hlasovacích lístkov bude vykonané v čase od 14:30 do 15:00 hod. Program: 1. Otvorenie a voľba pracovných komisií 2. Správa o činnosti výboru a plnení úloh PSOL 3. Správa o finančnom hospodárení, RUZ, rozdelenie zisku 4. Správa dozornej rady 5. Voľba členov výboru a DR 6. Diskusia 7. Schválenie uznesenia, RUZ, rozdelenia zisku 8. Záver 9. Vyplatenie podielov zo zisku, občerstvenie, voľná diskusia Vlastník podielov sa môže nechať zastupovať na základe splnomocnenia. V prípade neúčasti podielnika na zhromaždení a nedoručenia splnomocnenia bude dotyčnému zaslaná výplata podielov poštou, znížená o manipulačný poplatok 5 euro. Žiadame o maximálnu účasť, aby riadne zhromaždenie bolo uznášaniaschopné a aby mohla byť schválená ročná uzávierka účtovníctva, vyplatené podiely a zvolené riadiace orgány združenia Ing. Ján Ďurec, predseda Splnomocnenie si môžete stiahnuť tu: Splnomocnenie_2018   ...
Čítaj viac
Riadne zhromaždenie ZMLaP v roku 2017

Riadne zhromaždenie ZMLaP v roku 2017

Výbor Združenia majiteľov lesov a pasienkov, p.s. Rudinka oznamuje, že zvoláva na deň 04. marca 2017 o 15:30 hod riadne zhromaždenie do kultúrneho domu v Rudinke. Prezentácia účastníkov a preberanie hlasovacích lístkov bude vykonané v čase od 15:00 hod do 15:30 hod. Program: 1. Otvorenie a voľba pracovných komisií 2. Správa o činnosti výboru a plnení úloh PSOL 3. Správa o finančnom hospodárení, RUZ, rozdelenie zisku 4. Správa dozornej rady 5. Diskusia 6. Schválenie uznesenia, RUZ, rozdelenie zisku 7. Záver 8. Vyplatenie podielov zo zisku, občerstvenie, voľná diskusia Vlastník podielov sa môže nechať zastupovať na základe splnomocnenia. V prípade neúčasti podielnika na zhromaždení a nedoručenia splnomocnenia, bude dotyčnému zaslaná výplata podielov poštou, znížená o manipulačný poplatok 5,00 Eur. Žiadame o maximálnu účasť, aby riadne zhromaždenie bolo uznášania schopné a aby mohla byť schválená ročná uzávierka a vyplatené podiely. Tu si môžete prevziať splnomocnenie, ktoré treba vytlačiť, vypísať a doručiť: ... splnomocnenie S pozdravom Ing. Ján Ďurec, predseda...
Čítaj viac

Riadne zhromaždenie ZMLaP v roku 2016

Výbor Združenia majiteľov lesov a pasienkov, p.s. Rudinka oznamuje, že zvoláva na deň 16. januára 2016 o 16:00 hod riadne zhromaždenie do kultúrneho domu v Rudinke. Prezentácia účastníkov a preberanie hlasovacích lístkov bude vykonané v čase od 15:00 hod do 16:00 hod. Program: 1. Otvorenie a voľba pracovných komisií 2. Správa o činnosti výboru a plnení úloh PSOL 3. Správa o finančnom hospodárení, RUZ, rozdelenie zisku 4. Správa dozornej rady 5. Diskusia - oddelenie časti spoločnej nehnuteľnosti 6. Schválenie uznesenia, RUZ, rozdelenie zisku 7. Záver 8. Vyplatenie podielov zo zisku, občerstvenie, voľná diskusia Vlastník podielov sa môže nechať zastupovať na základe splnomocnenia. V prípade neúčasti podielnika na zhromaždení a nedoručenia splnomocnenia, bude dotyčnému zaslaná výplata podielov poštou, znížená o manipulačný poplatok 5,00 Eur. Žiadame o maximálnu účasť, aby riadne zhromaždenie bolo uznášania schopné a aby mohla byť schválená ročná uzávierka a vyplatené podiely. Tu si môžete prevziať splnomocnenie, ktoré treba vytlačiť, vypísať a doručiť: ... splnomocnenie S pozdravom Ing. Ján Ďurec, predseda...
Čítaj viac