Hlavným cieľom pred-primárneho vzdelávania je dosiahnuť  optimálnu percentuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a jeho začleňovanie sa do skupiny a kolektívu.


Charakteristika Materskej Školy

Materská škola RudinkaJej zriaďovateľom je Obecný úrad Rudinka. Priestory školy prešli úplnou rekonštrukciou (budova bola v roku 2014 kompletne zateplená, vymenili sa elektroinštalácie, rekonštruovali sa sociálne zariadenia, zmodernizoval sa vykurovací systém). Materská škola je jediná škola v obci a z tohto hľadiska sa snažíme plniť naše poslanie k spokojnosti občanom a aj k zriaďovateľovi. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom od 2 a pol roka do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, rodičom detí, dávame možnosť k poldennému pobytu dieťaťa v materskej škole. Kapacita školy je stanovená pre umiestnenie 21 detí, školu navštevujú aj deti z okolitých obcí.šťastný kominárik - Materská škola RudinkaHľadal ježko celý rok
v tráve malý štvorlístok.
Stále sa mu to len zdalo,
že má šťastia asi málo.

Raz to prišlo, jasná správa,
štvorlístok mu z materskej školy máva.
Mám ho, mám ho, tu je práve,
našiel som si v materskej škole Rudinka šťastie pravé.


Edukačný proces v materskej škole zabezpečujú dve vyučujúce – učiteľky, ktoré majú požadovanú odbornú pedagogickú spôsobilosť s pedagogickou praxou. Vyučujúce si zodpovedne dopĺňajú svoje vedomosti individuálnym štúdiom odbornej literatúry súčasnej doby, zapojili sa do kontinuálneho vzdelávania organizovaného inými inštitúciami.
Učiteľky prepájajú edukačné činnosti s výkonom ďalších činností týkajúcich sa dodržiavania zásad bez-stresového prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia, biorytmu a zdravej životosprávy detí a zabezpečovania spontánnych hravých potrieb detí po preskúmaní nadväznosti na návyky z rodiny – za spolupráce rodičov najmä po konzultáciách s nimi.


Vzdelávací program

Názov vzdelávacieho programu obsahuje hlavnú myšlienku, ktorú sme si zvolili pre ďalšie roky. Prostredníctvom tejto myšlienky chceme objavovať a poznávať ríšu zdravia plnú farieb, tónov, vôní, pokoja a zdravého spôsobu života k celkovému šťastiu.

My sme drobná ďatelinka, ktorá v tráve rastie,
kto ju nájde, ten sa teší, bo znamená šťastie.

Štyri lístky ďatelinky, štyri pekné deti,
zahrajme sa, zaspievajme, veď nám slnko svieti.

Výchova v Materskej škole RudinkaZákladnú charakteristiku – ľudskosť, totiž človek nedostáva od prírody, ale získava ju výchovou v priebehu života. V tomto kontexte môžeme pred-primárnu výchovu chápať ako výchovu pre život. V živote človek často hovorí a túži po šťastí, zdraví a úspechu. Realizovať výchovu od útleho veku v dobrom telesnom a duševnom zdraví a dosiahnuť viac úspechov, spájame so šťastím. Šťastie pripisujeme aj rôznym veciam, napríklad nájdeniu štvorlístka v hustej tráve. Keď ho nájdeme nechceme ho stratiť, aby nás to šťastie neopustilo. Z uvedených myšlienok ma inšpiroval názov pre MŠ Rudinka „Šťastný štvorlístok“, lebo v škole dbáme o rozvoj osobnosti detí pri ochrane ich zdravia v podnetnom prostredí pre ich seba-realizáciu, podnietenú úspešnými výsledkami, ktoré najradšej so šťastným výzorom tváre ukazujú svojim rodičom a to všetko chceme spoločnou cestou s rodičmi uskutočňovať,lebo len zdravý, vzdelaný človek – dieťa môže byť skutočne šťastný.