rada ako ušetriťZdruženie majiteľov lesov a pasienkov p.s. Rudinka je podielové pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou, založené v septembri 2013 v súlade so zákonom č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách.
Hospodárujúce na 603 858 m2 lesných pozemkoch a 236 717 m2 ornej pôde a trvalých trávnatých porastoch. Celková výmera nehnuteľností spoločenstva teda činí 840 575 m2 . Pri 352 evidovaných podieloch predstavuje jeden podiel 2 388 m2.


Riadiacim orgánom spoločenstva je päťčlenný výbor v zložení:

Ing. Ján Ďurec (predseda spoločenstva)
Ing. Viliam Michel (člen)
PaedDr. Eva Johanková (člen)
Mária Bačová (člen)
Mária Kajsíková (člen)


Činnosť združenia kontroluje dozorná rada v zložení:

Ing. Vladimír Vavro (predseda dozornej rady)
Ján Svitek (člen)
Viera Kravecová (člen)


Bližšie informácie na webe spoločenstva: www.urbarrudinka.estranky.sk