Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Obecné zastupiteľstvo zasadá v obci, v ktorej bolo zvolené.
Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 prvej vety, zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho ten, kto zvolal obecné zastupiteľstvo.
… zákon o obecnom zriadení – Zákon č. 369/1990 Zb. – úplné znenie


Orgány obce

  • obecné zastupiteľstvo
  • starosta obce

Aktuálne zloženie zastupiteľstva

  • Karol Burger141 hlasovnezávislý kandidát
  • Viliam Líška116 hlasov SNS
  • Mgr. Vladimír Filip108 hlasovnezávislý kandidát
  • Katarína Abafiová100 hlasovnezávislý kandidát
  • Lukáš Zapletal 93 hlasovnezávislý kandidát


Obecné zastupiteľstvo